Algemene Voorwaarden


Inhoudsopgave:

Artikel 1: Algemeen en definities
Artikel 2: Aanbiedingen en Overeenkomsten
Artikel 3: Prijzen, tarieven en betaling
Artikel 4: Levering / leveringstermijnen
Artikel 5: Overmacht en / of bijzondere omstandigheden
Artikel 6: Ruilen en herroepingrecht
Artikel 7: Verkoop van kunstwerken
Artikel 8: Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10: Aansprakelijkheid
Artikel 11: Bestellingen / communicatie
Artikel 12: Klachten
Artikel 13: Persoonsgegevens
Artikel 14: Diversen
Artikel 15: Toepasselijke recht en geschillenregeling
Artikel 16: Garantie


Artikel 1 Algemeen en definities
1.1    Onder ‘ArtFusion’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: ArtFusion of ArtFusion.nl, zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die, onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, een overeenkomst tot verkoop en/of levering aangaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van of aan en op iedere overeenkomst met ArtFusion en op de uitvoering daarvan, alles uitsluitend voorzover ArtFusion daarbij als verkopende en/of leverende partij optreedt of naar aanleiding van een aanbod zou kunnen optreden. Onder ‘ (de) Klant ‘ wordt in deze voorwaarden verstaan degene die, bij een aanbod of overeenkomst, waarbij ArtFusion als verkopende of leverende partij optreedt of zou kunnen optreden als hiervoor omschreven, als wederpartij van ArtFusion optreedt, alsmede diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen.
1.2    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door ArtFusion aan Klant, kunstwerken verkocht of verhuurd worden.
1.3     ArtFusion behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zijn dan ook van toepassing op de reeds gesloten overeenkomsten, tenzij zulks in een concrete situatie in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn. Door het gebruik van de internetsite van ArtFusion en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.4     Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien ook Klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ArtFusion is ingestemd. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ArtFusion en Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen in acht worden genomen. ArtFusion is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Klant.
Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten
2.1       Al hetgeen ArtFusion aan mogelijkheden biedt tot koop, huurkoop en/of huur van kunstwerken, is een uitnodiging aan Klant tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Klant akkoord is gegaan met het door ArtFusion gedane aanbod. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een orderbevestiging in persona heeft ontvangen, of wanneer een orderbevestiging aan Klant per e-mail of per post is verzonden naar het door Klant opgegeven e-mailadres c.q. afleveradres. Klant is aan zijn opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van de opdracht en de daardoor voor ArtFusion ontstane schade, al gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke te vergoeden, ongeacht de reden overmacht daaronder begrepen voor de wijziging en/of annulering, ongeacht de aanvaarding van Klant daarvan. De bedoelde winstderving wordt geacht ten minste 50% van de koopsom te bedragen. ArtFusion behoudt het recht een hoger schadebedrag te bewijzen en te vorderen.
2.2       De overeenkomst tussen ArtFusion en Klant komt tot stand doordat Klant een bestelling heeft geplaatst en Klant hierop in persona, per e-mail of op het postadres een orderbevestiging met de details van de bestelling heeft ontvangen van ArtFusion. Bestellen kan in persona de galerie van ArtFusion, telefonisch of op de website van ArtFusion.nl middels het volledig correct invullen van de Huur-, Huurkoop-, of Koopovereenkomst.
2.3       In veel gevallen zal de factuur tevens dienst doen als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
  • De naam van het kunstwerk
  • De naam van de kunstenaar die het werk gemaakt heeft
  • Of het verkoop, huurkoop of huur betreft
  • De prijs c.q. het huurtarief
  • De wijze en termijn van betaling
  • Het e-mail adres en/of telefoonnummer waar Klant zich kan wenden met vragen omtrent de order.
2.5     De overeenkomst bevat alle tussen Klant en ArtFusion gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen Klant en ArtFusion.
2.6     De administratie van ArtFusion geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Klant aan ArtFusion verstrekt opdrachten en gedane betalingen en van door ArtFusion verrichte leveringen. ArtFusion erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent Klant dit eveneens.
2.7     Iedere overeenkomst wordt door ArtFusion aangegaan onder de voorwaarde dat Klant voldoende kredietwaardig blijkt. ArtFusion is gerechtigd van Klant te verlangen, dat deze ten genoegen van ArtFusion voldoende zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen tegenover ArtFusion. ArtFusion is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
2.8     Alle aanbiedingen van ArtFusion zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Klant tot het doen van een aanbod. ArtFusion is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. Er is voor ArtFusion nimmer een verplichting om met een potentiële Klant een overeenkomst te sluiten.
2.9     Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van Kunstwerken. Indien een Kunstwerk dat tijdelijk niet leverbaar is door Klant wordt of is besteld, zal door ArtFusion worden aangegeven wanneer het Kunstwerk weer beschikbaar is.
2.10    ArtFusion is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, dan wel bestellingen te weigeren, dan wel hieraan voorwaarden te verbinden indien zij goede grond heeft te vrezen dat Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Klant en ArtFusion komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden zoals hiervoor omschreven is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De bestanden van ArtFusion (elektronisch of andersinds) gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekte opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Kunstwerken worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ArtFusion garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en Kunstwerken volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding, tenzij de afwijking dusdanig is dat het Kunstwerk niet (meer) beantwoordt aan hetgeen Klant daarvan redelijkerwijs had mogen verwachten in welk geval de bepalingen bij ‘ ruilen en herroepingrecht ‘ van deze Algemene Voorwaarden gelden.
 Artikel 3 Prijzen, tarieven en betaling
3.1     Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn – tenzij anders is vermeld, inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De hoogte van de door Klant te betalen verzendkosten wordt door ArtFusion in overleg met Klant afgestemd. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven.
3.2     Alle facturen zullen door Klant worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3     Indien het bestelde Kunstwerk op verzoek van Klant buiten Nederland moeten worden geleverd, dan is Klant aansprakelijk voor betaling van de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.4     Bij niet of niet-tijdige betaling door Klant is per dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag van de algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2,0 % per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt
3.5     Ten laste van Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ArtFusion als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betaling-) verplichtingen heeft moeten maken. In geval van niet-tijdige betaling is ArtFusion bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. Al hetgeen – betaling of anderszins – waartoe ArtFusion ter zake van de uit enige koopovereenkomst of deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen is gerechtigd, niets uitgezonderd, is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar, bestuurder, of door wie dan ook maar beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de goederen heeft, ongeacht of zij de opdrachten aan ArtFusion tot levering van goederen of diensten op eigen naam en/of voor eigen rekening, dan wel voor rekening van derden hebben verstrekt, met dien verstande dat prestatie door ArtFusion aan één hunner de andere bevrijdt.
3.6     Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding. Klant is de prijs verschuldigd die ArtFusion in zijn bevestiging conform het gestelde van deze voorwaarden aan Klant heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, dat wil zeggen fouten waarvan Klant in alle redelijkheid had kunnen vermoeden dat er een vergissing in het spel was, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ArtFusion worden gecorrigeerd.
3.7     Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Klant gecommuniceerd.
3.8     ArtFusion behoudt zich het recht voor de bedongen prijs na de totstandkoming van de overeenkomst te wijzigen. Indien de prijs wordt verhoogd heeft Klant het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid van ArtFusion tot het betalen van schadevergoeding. Deze bevoegdheid komt Klant niet toe indien is afgesproken dat de levering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden. 
3.9     Bij bestellingen via de internetsite kan op een aantal manieren worden betaald. Dit staat aangegeven op de internetsite. ArtFusion kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. De volledige prijs dient door ArtFusion ontvangen te zijn binnen 10 dagen na factuurdatum of, indien deze eerder plaatsvindt, vóór de aflevering.
3.10    Gedeeltelijke betaling verplicht ArtFusion nimmer tot enige aflevering. Zolang enig door Klant aan ArtFusion uit welken hoofde ook verschuldigd bedrag c.q. verschuldigde zekerheidsstelling onbetaald blijft respectievelijk niet gesteld is, kan Klant zich niet beroepen op het wel betaald zijn van enige prijs. In het kader van het voorgaande wordt met Klant gelijkgesteld iedere derde, die financiële of organisatorische banden met Klant heeft, heeft gehad of zal krijgen. Indien de prijs in verband met het bovenstaande op het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip niet volledig betaald is of geacht kan worden, beginnen overeengekomen aflevertijden pas te lopen zodra dit wel het geval is. Hetgeen ArtFusion eventueel vóór volledige betaling overeenkomstig het vorenstaande heeft afgeleverd kan door ArtFusion als onverschuldigd geleverd worden teruggevorderd en kan ArtFusion in geen enkel opzicht in een nadeliger positie brengen dan ArtFusion zonder deze aflevering geweest zou zijn. Kosten van ontvangen en teruggeven en gedurende de periode tussen ontvangen en teruggeven aan de afgeleverde zaken verbonden, komen voor rekening van Klant. Voordat enige verplichting van ArtFusion opeisbaar is, kunnen de gevolgen van niet-nakoming van die verplichting door ArtFusion nimmer intreden en kan ArtFusion nimmer worden tegengeworpen dat getwijfeld wordt aan de nakoming van haar verplichtingen. Klant geraakt onmiddellijk na het uiterste betalingstijdstip zonder ingebrekestelling in verzuim. Betalingen van Klant strekken, ongeacht eventueel andersluidende verklaringen van Klant daaromtrent, steeds ter voldoening van de door Klant aan ArtFusion verschuldigde betalingen, uit welken hoofde ook, in de navolgende volgorde: rente en kosten met betrekking tot niet (meer) op grond van een eigendomsvoorbehoud door ArtFusion revindiceerbare door hem aan Klant afgeleverde zaken, de prijs van vorenbedoelde zaken, overige door Klant aan ArtFusion verschuldigde bedragen, rente en kosten met betrekking tot (nog) door ArtFusion op grond van een eigendomsvoorbehoud revindiceerbare zaken, door ArtFusion aan Klant verkocht en, tot slot, de prijs van laatstbedoelde zaken, met dien verstande dat binnen iedere genoemde categorie steeds de langst openstaande post het eerst betaald geacht wordt. Betalingen gedaan voor het moment van opeisbaarheid en/of van verval van opeisbaarheid geven nimmer enig recht op korting, rente of restitutie. Klant is tot generlei verrekening van door Klant verschuldigde prijzen, rente en kosten met vorderingen op ArtFusion bevoegd, voorzover laatstgenoemde vorderingen niet door ArtFusion in de betreffende factuur als creditpost uitdrukkelijk zijn opgenomen. Eventueel toegezegde kortingen komen te vervallen zodra de afnemer in verzuim geraakt met betrekking tot de gekorte prijs. ArtFusion is niet gehouden ter zake van betalingen kwitanties af te geven. Kwijting voor enige hoofdsom door ArtFusion gegeven zonder uitdrukkelijke kwijting voor rente en kosten impliceert laatstbedoelde kwijting nooit. Kwijting ter zake van een betaling door ArtFusion gegeven betreft uitsluitend de betaling waarvoor uitdrukkelijk kwijting verleend wordt en niet, bijvoorbeeld, eerder verschuldigde betalingen.
Artikel 4 Levering/ leveringstermijnen
4.1       Bestellingen worden zo snel als mogelijk afgeleverd. De overeengekomen levertijden gelden slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn.
4.2       Leveringen vinden plaats op het door Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan Klant. ArtFusion zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van ArtFusion. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren Kunstwerken is ontvangen door ArtFusion. ArtFusion is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 
4.3       In het algemeen zullen werken van verschillende kunstenaars in verschillende zendingen afgeleverd worden. Ook kan het voorkomen dat werken van een zelfde kunstenaar in meerdere zendingen gebracht worden.
4.4       Bij ontvangst dient Klant het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan ArtFusion gemeld te worden, bij gebreke waarvan Klant het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.
4.5       Aflevering is bij de 1e drempel van de woning van Klant, bij hoogbouw bij de hoofdingang.
Artikel 5 Overmacht en/ of bijzondere omstandigheden
5.1       In geval van overmacht is ArtFusion niet gehouden haar verplichtingen jegens Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting tot nakoming opgeschort voor de duur van de overmacht. In geval van overmacht heeft ArtFusion het recht, zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de overeenkomst voor het geheel of een gedeelte ontbonden te verklaren, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst daartoe vereist zal zijn. Een en ander laat de verplichting van Klant om het al geleverde en de al gemaakt kosten te betalen onverlet. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ArtFusion onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 
Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht
6.1       Indien er sprake is van een consumentenkoop op afstand, dan heeft Klant het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van het Kunstwerk. De kosten van het terugzenden van het Kunstwerk komen ten laste van Klant. Kunstwerken dienen goed en degelijk verpakt retour gestuurd te worden incl. aankoopnota. De Kunstwerken mogen niet beschadigd zijn. Ook dient de complete onbeschadigde verpakking aanwezig te zijn. Mocht er niet aan deze voorwaarden voldaan worden dan worden er kosten in rekening gebracht voor het retourneren/annuleren van de bestelling. Deze kosten zullen een bepaald percentage van het aankoopbedrag beslaan en deze zullen door ArtFusion worden vastgesteld. Wordt een bestelling aan de deur reeds geweigerd, dan worden te allen tijden de door ArtFusion gemaakte kosten in rekening gebracht. Klant is verplicht de Kunstwerken onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Er kan, onverminderd het in de wet en het verder in deze Algemene Voorwaarden gestelde, niet worden gereclameerd wegens een gebrek in het Kunstwerk als er sprake is van slijtage welke als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:1. Indien er na de aflevering veranderingen in of aan het Kunstwerk zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ArtFusion of de maker van het Kunstwerk zijn verricht; 2. indien Klant niet kan bewijzen dat hij het Kunstwerk bij ArtFusion heeft gekocht; 3. indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; of4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
Artikel 7 Verkoop van kunstwerken
7.1       Nadat Klant het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft Klant de bevoegdheid om binnen tien (10) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met ArtFusion te ontbinden. Klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
7.2       Indien Klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient Klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan ArtFusion te melden. Klant dient het kunstwerk - na overleg met ArtFusion - te sturen naar een door ArtFusion vastgesteld retouradres. Klant is in dit geval een bijdrage van minimaal 50% in de gemaakte transportkosten verschuldigd.
7.3       Indien Klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat Klant de overeenkomst met ArtFusion ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal ArtFusion deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat ArtFusion het door Klant geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan Klant terugbetalen.
7.4       ArtFusion behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van Klant (anders dan die van ArtFusion of de leverancier van het kunstwerk) is beschadigd. Klant is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. ArtFusion heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van Klant en is bevoegd die schade te verreken met het door Klant gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
7.5       Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ArtFusion schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van Klant te wijten is of anderszins voor risico van Klant komt, zal ArtFusion Klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. ArtFusion heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan Klant terug te betalen bedrag in te houden.
7.6       ArtFusion geeft op de via haar verkochte kunstwerken geen garantie. Voor klachten over een kunstwerk zal ArtFusion Klant doorverwijzen naar de desbetreffende kunstenaar en Klant hiertoe de adresgegevens van de kunstenaar verschaffen.
 Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1       Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door ArtFusion geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2       ArtFusion garandeert niet dat de aan Klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/ of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door ArtFusion geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
 Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
 Eigendom van kunstwerken gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Klant over, nadat Klant al hetgeen Klant ter zake van enige overeenkomst met de ArtFusion is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de kunstwerken verrichtte of te verrichten werkzaamheden. De Klant mag de kunstwerken, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. ArtFusion is bevoegd, maar nimmer verplicht zaken aan de afnemer af te leveren, ter zake waarvan nog geen betaling heeft plaatsgevonden van de prijs, vervoerskosten en/of vorderingen wegens tekortschieten van Klant in de nakoming van zijn verplichtingen. Indien ArtFusion als hiervoor bedoeld zaken toch in de macht van Klant brengt, blijft ArtFusion namens kunstenaar eigenaar van de afgeleverde zaken, totdat de Klant, met inachtneming van hetgeen hiervoor ten aanzien van de betaling is bepaald, de prijs, vervoerskosten en vorderingen als hiervoor bedoeld, volledig heeft voldaan. De Klant is bevoegd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden over te dragen, mits dit geschiedt tegen minimaal de prijs die de Klant ter zake van de betreffende zaken aan ArtFusion verschuldigd is en tegen contante, voorafgaande betaling of onder het bedingen van een gelijk eigendomsvoorbehoud. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan deze zaken aan derden in pand te geven of aan derden ter hand te stellen die daarop een retentierecht kunnen verkrijgen. Zolang ArtFusion nog eigenaar is van afgeleverde kunstwerken is de Klant verplicht op eerste verzoek van ArtFusion de zaken langs door ArtFusion te bepalen weg aan ArtFusion terug te geven. Na teruggave blijft de Klant de volle tegenprestatie en eventuele renten, boeten en kosten verschuldigd, waarop slechts in mindering komt een eventueel door ArtFusion reeds ontvangen bedrag ten gevolge van het alsnog te gelde maken van de goederen door ArtFusion. Tot dit te gelde maken of het op enigerlei specifieke wijze of tijd te gelde maken is ArtFusion niet gehouden. Evenmin is ArtFusion gehouden haar rechten uit de voorbehouden eigendom geldend te maken. In verkoop, levering of overdracht is nimmer begrepen enig deel van of recht uit de intellectuele en industriële eigendomsrechten van ArtFusion. Alle niet voor eenmalig gebruik bestemde verpakking- en vervoersmaterialen, zoals pallets, palletboxen en containers, die de Klant bereiken, blijven eigendom van ArtFusion en dienen door de Klant op eerste verzoek ter beschikking van ArtFusion gesteld te worden. Zodra de Klant hiermee in gebreke blijft is hij verplicht, onverminderd de rechten van ArtFusion uit het bovenstaande, de vervangingswaarde van de betreffende zaken aan ArtFusion te vergoeden. 
Artikel 10 Aansprakelijkheid
ArtFusion kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan zijn opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor zijn risico komen. ArtFusion is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien ArtFusion, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het kunstwerk of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. ArtFusion is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade. De Klant is gehouden ArtFusion te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ArtFusion mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Klant dienen te komen. 
Het is mogelijk dat ArtFusion op zijn internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. ArtFusion is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. De kunstwerken worden verkocht in de toestand waarin zij zich bevinden. In geval ArtFusion diensten verleent, zoals het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen, geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid het volgende: wanneer door of namens ArtFusion adviezen worden gegeven kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De Klant vrijwaart ArtFusion voor alle aanspraken, welke derden in verband met vermelde adviezen tegen ArtFusion mochten instellen. Ook voor het niet geven van adviezen in gevallen waarin de Klant meent dat wel geadviseerd had moeten worden neemt ArtFusion geen aansprakelijkheid op zich. 
Artikel 11 Bestellingen/communicatie
11.1     ArtFusion is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en ArtFusion, dan wel tussen ArtFusion en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Klant en ArtFusion.
Artikel 12 Klachten
 12.1     Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door ArtFusion serieus in behandeling worden genomen
12.2     ArtFusion zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. ArtFusion zal Klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.
Artikel 13 Persoonsgegevens
13.1     Door Klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van Klant.
13.2     Tenzij Klant heeft aangegeven dat Klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van Klant worden opgenomen in een centraal bestand van ArtFusion. Deze gegevens zullen worden gebruikt om Klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van ArtFusion. De verwerking van de gegevens van Klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.  
13.3     Klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door ArtFusion over de persoon van Klant worden opgenomen in het bestand van ArtFusion. Klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
Artikel 14 Diversen
14.1     Indien Klant aan ArtFusion schriftelijk opgave doet van een adres, is ArtFusion gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Klant ArtFusion een nieuw adres heeft doorgegeven.
14.2     Indien door ArtFusion gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ArtFusion deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
14.3     ArtFusion is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van Klant gebruik te maken van derden.
ArtFusion Galerie  is gevestigd aan de Arena Boulevard 58, 1101DJ  Amsterdam. Dit is ook het bezoekadres in geval van klachten.
Artikel 15 Toepasselijke recht en geschillenregeling
15.1     Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ArtFusion is het Nederlands recht van toepassing.
15.2     Geschillen tussen ArtFusion en Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Amsterdam.
Op alle door
15.3     Nederlandse tekst prevaleert. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
Artikel 16 Garantie
16.1     De Klant koopt het kunstwerk in de staat waarin het zich ten tijde van de koop bevindt. De Klant dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de staat waarin het kunstwerk zich bevindt.
16.2     ArtFusion garandeert de echtheid van het kunstwerk, tenzij de garantie uitdrukkelijk of stilzwijgend (bijvoorbeeld door de hoogte van de prijs welke voor het kunstwerk is betaald) is voorbehouden.
16.3     ArtFusion stelt zich tegenover de Klant garant voor schade aan het kunstwerk, optredend tijdens een garantieperiode van 30 dagen, tenzij de Klant of een derde op grond van de wet geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de schade. Van een dergelijke aansprakelijkheid van de Klant is in ieder geval sprake bij onjuiste of onoordeelkundig behandeling van het kunstwerk door de Klant of door derden. Buiten garantie of aansprakelijkheid van ArtFusion valt schade ontstaan door of voortvloeiend uit een gebrek aan de inlijsting.
16.4     Eventuele klachten omtrent non-conformiteit van het kunstwerk dienen op straffe van verval van rechten binnen twee maanden na afname of na het ontstaan van de schade schriftelijk aan ArtFusion bekend te worden gemaakt.
16.5     Indien tijdig, correct en overeenkomstig en met inachtneming van alle bepalingen van de artikelen 10 en 12 is gereclameerd, zijn de daaruit voor ArtFusion voortvloeiende verplichtingen de volgende:
a. Indien naar het redelijke oordeel van ArtFusion genoegzaam is aangetoond dat het kunstwerk is beschadigd en dat ArtFusion daarvoor aansprakelijk is, zal ArtFusion de keus hebben:
i. Het beschadigde kunstwerk kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het beschadigde kunstwerk;
ii. Het betreffende kunstwerk te repareren;
iii. De Klant een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal ArtFusion terzake van haar verplichtingen jegens de Klant volledig zijn gekweten;
b. Indien naar het redelijk oordeel van ArtFusion genoegzaam is aangetoond dat het kunstwerk in strijd met een verklaring van echtheid overeenkomstig het bepaalde in 10 lid 2 niet echt is, heeft de Klant uitsluitend recht op restitutie van de voor het kunstwerk betaalde koopprijs – zonder enige vergoeding voor eventueel gederfde rente of anderszins – tegen gelijktijdige teruggave van het kunstwerk aan ArtFusion, mits de Klant het kunstwerk teruggeeft in dezelfde staat als waar het zich ten tijde van de levering van het kunstwerk bevond. Door restitutie van de koopprijs zal ArtFusion jegens de Klant terzake van zijn verplichtingen volledig zijn gekweten. Indien de Klant het kunstwerk niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van de levering van het kunstwerk bevond, vervallen de aanspraken van de Klant en is ArtFusion niet tot restitutie gehouden.6. In het geval dat door ArtFusion aan een kunstwerk reparatiewerkzaamheden worden verricht, blijft dit kunstwerk voor risico van de Klant. Tot het tijdstip waarop ArtFusion overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van dit artikel een kunstwerk heeft teruggenomen, blijft dit kunstwerk eveneens voor risico van de Klant.